Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari dies inhàbils 2017

Relació dels dies inhàbils 2017

CALENDARI DE DIES INHÀBILS 2017 A EFECTES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, REGISTRES I COMUNICACIONS AL REGISTRE ELECTRÒNIC DE LA UPC

L’article 31.3  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2.10.2015)  estableix que la seu electrònica del registre de cada Administració Pública o organisme ha de determinar els dies que es consideren inhàbils, atenent l’àmbit territorial en què exerceix les seves competències.

De conformitat amb el que preveu l’esmentat article, el rector de la UPC ha dictat la Resolució 19/2017,  que estableix el calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’any 2017.

D’acord amb el que estableix la Resolució 19/2017:

PRIMER:

Es consideren INHÀBILS PER A L’ANY 2017, a efectes del còmput dels terminis dels procediments i tràmits de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions al Registre electrònic de la UPC, els següents dies de l’any 2017:

 

 • Tots els dissabtes.
 • Tots els diumenges.
 • 6 de gener (Reis).
 • 14 d’abril (Divendres Sant).
 • 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 24 de juny (Sant Joan).
 • 15 d’agost (l’Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal).
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

 

SEGON.:

a) TAMBÉ TENEN LA CONSIDERACIÓ D’INHÀBILS PER A L’ANY 2017, i pels procediments que es detallen a l’apartat b):

 • Tots els dies del mes d’agost de l’any 2017 .
 • Els dies  inclosos dins dels períodes de tancaments preestablerts d’edificis per a l’any 2017, fixats pel Consell Social mitjançant l’Acord 71/2016 d’aprovació del pressupost de la UPC per al 2017,  a proposta de l’Acord 193/2016 del Consell de Govern.

Els períodes de tancament preestablert d’edificis  per a l’any 2017 són:

 • 2, 3, 4 i 5 de gener.
 • 10, 11, 12, 13 d’abril.
 • Entre el 31 de juliol i el 20 d’agost.
 • 27, 28 i 29 de desembre.

 

b) Els dies del mes d’agost i els de tancament preestablert d’edificis tindran la consideració d’inhàbils  a efectes dels següents PROCEDIMENTS:

 1. Còmput de terminis per a la resolució dels procediments de selecció i provisió convocats per la UPC.
 2. Còmput de terminis de reclamacions i recursos en via administrativa contra actes administratius de la UPC.
 3. Còmput dels terminis de tots els procediments administratius de la UPC subjectes a termini, inclosos els sancionadors, disciplinaris, i responsabilitat patrimonial, convocats i/o incoats per la UPC.

S’exceptuen els procediments de contractació administrativa,  que es regiran  per la seva pròpia convocatòria i normativa específica.

c) En tots aquests supòsits (mes d’agost i períodes de tancament d’edificis) el còmput del termini per dies hàbils quedarà interromput el dia d’inici del període de tancament i el seu còmput es reiniciarà el primer dia hàbil del mes de setembre o el primer dia hàbil d’obertura d’edifici.

 

OBSERVACIÓ:

D’acord amb el que estableix l’article 31.3 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2.10.2015)  i pel que fa al calendari de dies inhàbils, no serà d’aplicació el que estableix l’article 30.6 de la mateixa llei.

Per això els dies declarats com a festes locals al municipi de l’interessat, al municipi de la seu de l’òrgan administratiu o als municipis on s’ubiquin unitats estructurals o altres centres de la UPC es consideren hàbils a efectes del còmput dels terminis dels procediments i tràmits relatius al registre electrònic de la UPC.

No obstant això  si les festes locals són  dies  del mes d’agost o algun dels dies inclosos dins dels  períodes de tancament d’edificis tindran la consideració d’inhàbils,  pels procediments detallats a l’apartat SEGON b).