Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari dies inhàbils 2018

Relació dels dies inhàbils 2017

CALENDARI DE DIES INHÀBILS 2018 A EFECTES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, REGISTRES I COMUNICACIONS AL REGISTRE ELECTRÒNIC DE LA UPC

L’article 31.3  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2.10.2015)  estableix que la seu electrònica del registre de cada Administració Pública o organisme ha de determinar els dies que es consideren inhàbils, atenent l’àmbit territorial en què exerceix les seves competències.

De conformitat amb el que preveu l’esmentat article, el rector de la UPC ha dictat la Resolució 2511/2017,  que estableix el calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’any 2018, ampliada per la Resolució  664/2018 d’ampliació de dies inhàbils de la seu electrònica durant els períodes de tancament d’edificis de l’any 2018.

D’acord amb el que estableix la Resolució 2511/2017, ampliada per la Resolució 664/2018.

PRIMER:

Es consideren INHÀBILS PER A L’ANY 2018, a efectes del còmput dels terminis dels procediments i tràmits de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions al Registre electrònic de la UPC, els següents dies de l’any 2018:

 

 • Tots els dissabtes.
 • Tots els diumenges.
 • 1 de gener (Cap d’any)
 • 6 de gener (Reis).
 • 30 de març (Divendres Sant).
 • 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 15 d’agost (l’Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal).
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

 

SEGON.:

a) TAMBÉ TENEN LA CONSIDERACIÓ D’INHÀBILS PER A L’ANY 2018, i pels procediments que es detallen a l’apartat b):

 • Tots els dies del mes d’agost de l’any 2018 .
 • Els dies  inclosos dins dels períodes de tancaments preestablerts d’edificis per a l’any 2018, fixats pel Consell Social mitjançant l’Acord  CS/2017/0601 pel qual s’aprova la pròrroga del pressupost 2017 de la UPC i l’Acord CS 2018/01/02 que aprova el pressupost de la UPC per al 2018, les seves base i les tarifes 2018.

Els períodes de tancament preestablert que preveu l’article 6 de l’Acord CS/2017/0601, i l’Acord CS 2018/01/02 inclou els dies:

 • 2, 3, 4 i 5 de gener de 2018.
 • 26, 27, 28 i 29 de març de 2018.
 • Entre el 6 i el 24 d’agost de 2018.
 • 24, 27, 28 i 31 de desembre de 2018.
 • I els dissabtes inclosos en aquests períodes.

 

b) Els dies del mes d’agost i els de tancament preestablert d’edificis tindran la consideració d’inhàbils  a efectes dels següents PROCEDIMENTS:

 1. Còmput de terminis per a la resolució dels procediments de selecció i provisió convocats per la UPC.
 2. Còmput de terminis de reclamacions i recursos en via administrativa contra actes administratius de la UPC.
 3. Còmput dels terminis de tots els procediments administratius de la UPC subjectes a termini, inclosos els sancionadors, disciplinaris, i responsabilitat patrimonial, convocats i/o incoats per la UPC.

S’exceptuen els procediments de contractació administrativa,  que es regiran  per la seva pròpia convocatòria i normativa específica.

c) En tots aquests supòsits (mes d’agost i períodes de tancament preestablert d’edificis) el còmput del termini per dies hàbils quedarà interromput el dia d’inici del període de tancament i el seu còmput es reiniciarà el primer dia hàbil del mes de setembre o el primer dia hàbil d’obertura d’edifici.

 

OBSERVACIÓ:

D’acord amb el que estableix l’article 31.3 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2.10.2015)  i pel que fa al calendari de dies inhàbils, no serà d’aplicació el que estableix l’article 30.6 de la mateixa llei.

Per això els dies declarats com a festes locals al municipi de l’interessat, al municipi de la seu de l’òrgan administratiu o als municipis on s’ubiquin unitats estructurals o altres centres de la UPC es consideren hàbils a efectes del còmput dels terminis dels procediments i tràmits relatius al registre electrònic de la UPC.

No obstant això  si les festes locals són  dies  del mes d’agost o algun dels dies inclosos dins dels  períodes de tancament preestablert d’edificis tindran la consideració d’inhàbils,  pels procediments detallats a l’apartat SEGON b).