Vés al contingut (premeu Retorn)

Cens definitiu

Les dades d'aquest cens de la Universitat Politècnica de Catalunya només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Les persones amb dret de sufragi estan legitimades per interposar una reclamació contra la llista del cens provisional, tant per inclusions com per omissions indegudes, en el termini fixat en el calendari electoral. Els recursos es poden interposar per escrit adreçat a la Junta Electoral de la UPC (C/Jordi Girona núm. 31, 08034 Barcelona) o enviant-lo per correu electrònic a: secretaria.general@upc.edu

Consulta Cens Online

Consulta del cens "On line"

Consulta cens total

Consulta del cens total

Per circumscripció universitat

Per circumscripció Centre / Escoles / Facultats

Per circumscripció Departament

Per circumscripció Agrupació d'Unitats (*1)

(*1) Unitats que formen part de l'Agrupació d'Unitats:
 • 758 Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció
 • 737 Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria
 • 460 Institut de Tècniques Energètiques
 • 280 Facultat de Nàutica de Barcelona (unitat coordinadora)
 • 740 Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori
 • 724 Departament de Màquines i Motors Tèrmics
 • 742 Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques
 • 729 Departament de Mecànica de Fluids
 • 747 Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • 752 Departament de Representació Arquitectònica
 • 735 Departament de Projectes Arquitectònics
 • 756 Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació