Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Sobre la Seu / Eines / Calendari dies inhàbils 2019

Calendari dies inhàbils 2019

Calendari dies inhàbils 2019

CALENDARI DE DIES INHÀBILS 2019 A EFECTES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, REGISTRES I COMUNICACIONS AL REGISTRE ELECTRÒNIC DE LA UPC

L’article 31.3  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2.10.2015)  estableix que la seu electrònica del registre de cada Administració Pública o organisme ha de determinar els dies que es consideren inhàbils, atenent l’àmbit territorial en què exerceix les seves competències.

De conformitat amb el que preveu l’esmentat article, el rector de la UPC ha dictat la Resolució 2412/2018 de 20 de desembre,  que estableix el calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’any 2019

D’acord amb el que estableix la Resolució 2412/2018 de 20 de desembre.

 

PRIMER:

Es consideren INHÀBILS PER A L’ANY 2019, a efectes del còmput dels terminis de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions al Registre electrònic de la UPC, els següents dies de l’any 2018:

 • Tots els dissabtes.

 • Tots els diumenges.

 • 1 de gener (Cap d’any)

 • 19 d’abril  (Divendres Sant).

 • 22 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).

 • 1 de maig (Festa del Treball).

 • 24 de juny (Sant Joan)

 • 15 d’agost (l’Assumpció).

 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).

 • 1 de novembre (Tots Sants).

 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).

 • 8 de desembre (La Immaculada).

 • 25 de desembre (Nadal).

 • 26 de desembre (Sant Esteve).

També tindran la consideració d’inhàbils les dues festes locals per a l’any 2019 a la ciutat de Barcelona

 • 10 de juny (Dilluns de Pasqua Granada).

 • 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè)

   

SEGON:

TAMBÉ TENEN LA CONSIDERACIÓ D’INHÀBILS PER A L’ANY 2019

 1. Tots els dies del mes d’agost de l’any 2019.

 2. Els períodes de baixa ocupació d’espais aprovats per a l’any 2019 i que són:

 • Els dies 2, 3 i 4 de gener de 2019.

 • El dies 15, 16, 17 i 18 d’abril de 2019.

 • Els dies 27, 28,29, 30 i 31 de desembre de 2019.

Els dies detallats als apartats a) i b) tindran la consideració d’inhàbils a efectes dels següents procediments:

 1. Còmput de terminis per a la resolució dels procediments de selecció i provisió convocats per la UPC.

 2. Còmput de terminis de reclamacions i recursos en via administrativa contra actes administratius de la UPC.

 3. Còmput dels terminis de tots els procediments administratius de la UPC subjectes a termini, inclosos els sancionadors, disciplinaris, i responsabilitat patrimonial, convocats i/o incoats per la UPC.

S’exceptuen els procediments de contractació administrativa,  que es regiran  per la seva pròpia convocatòria i normativa específica.

c) En tots aquests supòsits (mes d’agost i períodes de baixa ocupació d’espais) el còmput del termini per dies hàbils quedarà interromput el dia d’inici del període de tancament i el seu còmput es reiniciarà el primer dia hàbil del mes de setembre o el primer dia hàbil després de la finalització dels períodes de baixa ocupació.

 

OBSERVACIÓ:

D’acord amb el que estableix l’article 31.3 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2.10.2015)  i pel que fa al calendari de dies inhàbils, no serà d’aplicació el que estableix l’article 30.6 de la mateixa llei.

Per això els dies declarats com a festes locals al municipi de l’interessat, al municipi de la seu de l’òrgan administratiu o als municipis on s’ubiquin unitats estructurals o altres centres de la UPC es consideren hàbils a efectes del còmput dels terminis dels procediments i tràmits relatius al registre electrònic de la UPC.

 S’exceptuen les festes locals de la ciutat de Barcelona per a l’any 2019 (dies 10 de juny i 24 de setembre) que tindran la consideració de dies inhàbils.

No obstant això  si les festes locals són  dies  del mes d’agost o algun dels dies inclosos dins dels  períodes del període de baixa ocupació tindran la consideració d’inhàbils,  pels procediments detallats a l’apartat SEGON.