Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Sobre la Seu / Eines / Calendari dies inhàbils 2021

Calendari dies inhàbils 2021

Calendari dies inhàbils 2021

CALENDARI DE DIES INHÀBILS 2021 A EFECTES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, REGISTRES I COMUNICACIONS AL REGISTRE ELECTRÒNIC DE LA UPC.  Resolució 038-2020-12/11

L’article 31.3  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2.10.2015)  estableix que la seu electrònica del registre de cada Administració Pública o organisme ha de determinar els dies que es consideren inhàbils, atenent l’àmbit territorial en què exerceix les seves competències.

De conformitat amb el que preveu l’esmentat article, el rector de la UPC ha dictat la Resolució 038-2020-12/11 del calendari de dies inhàbils de la seu electrònica  de la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’any 2021 i que són:

PRIMER.- Determinar el calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya per a  l’any 2021 a efectes del còmput  del terminis de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions al Registre Electrònic de la Universitat Politècnica de Catalunya i que són:

 • Tots els dissabtes.
 • Tots els diumenges.
 • 1 de gener (Cap d’Any).
 • 6 de gener (Reis)
 • 2 d’abril (Divendres Sant).
 • 5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 24 de juny (Sant Joan).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal).

A més de les festes esmentades també tindran la consideració d’inhàbils les dues festes locals per a l’any 2021 a la ciutat de Barcelona, i que són:

 • 24 de maig.
 • 24 de setembre.

SEGON.-  També tenen la consideració d’inhàbils:

a)      Tots els dies del mes d’agost de l’any 2021.
b)      Els períodes de baixa ocupació d’espais aprovats pel Consell Social per a l’any 2021 i que són:

 • El 4 i el 5 de gener.
 • Entre el 9 i el 27 d’agost.
 • Entre el 27 i el 31 de desembre.
 • Els dissabtes corresponents a aquests períodes.

Aquest dies  del mes d’agost i dels períodes de baixa ocupació tindran la consideració d’inhàbils  a efectes dels següents procediments:

a)      Còmput de terminis per a la resolució dels procediments de selecció i provisió convocats per la UPC.
b)      Còmput de terminis de reclamacions i recursos en via administrativa contra actes administratius de la UPC.
c)      Còmput dels terminis de tots els procediments administratius de la UPC subjectes a termini, inclosos els sancionadors, disciplinaris, i responsabilitat patrimonial, convocats i/o incoats per la UPC.

S’exceptuen els procediments de contractació administrativa,  que es regiran  per la seva normativa específica i la pròpia convocatòria.

OBSERVACIÓ:

D’acord amb el que estableix l’article 31.3 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2.10.2015)  i pel que fa al calendari de dies inhàbils de la seu electrònica, no serà d’aplicació el que estableix l’article 30.6 de la mateixa llei.

Per això i per aplicació del que estableix l’esmentat article 31.1:

 1. Els dies declarats com a festes locals als municipis dels interessats o al municipi on s’ubiquin les unitats estructurals o altres centres o òrgans de la UPC tindran la consideració de DIES HÀBILS a efectes dels còmputs dels terminis dels procediments i tràmits relatius al Registre Electrònic de la UPC.
 2. S’exceptuen els dies declarats festes locals a la ciutat de Barcelona, que tindran la consideració d’INHÀBILS.
 3.  No obstant això, si  aquestes festes locals  coincideixen amb els dies  del mes d’agost o algun dels dies inclosos dins dels períodes del període de baixa ocupació tindran la consideració D’INHABILS, pels procediments detallats a l’apartat SEGON.