Comparteix:

Tràmits

Filtres

Etiquetes

Instància genèrica

Presenteu una sol·licitud al Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Recurs/Sol·licitud al Rector per temes recollits a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC

Si has fet una sol·licitud a la direcció del teu centre o a un altre òrgan unipersonal de la UPC sobre els temes recollits a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC, i aquesta ha estat denegada, pots interposar un recurs davant el rector de la UPC. També pots fer servir aquest tràmit si has de fer una sol·licitud que, segons la Normativa acadèmica, s'ha d'adreçar directament al rector o al vicerectorat que té delegada la competència.

Sol·licitud d'inici del mecanisme de mediació

Sol·licitud d'inici del mecanisme de mediació entès com aquell procediment mitjançant el qual dos o més membres de la comunitat universitària que formen part d’un conflicte, derivat de l’incompliment de les Normes de convivència, intenten arribar a un acord amb l’assistència i la gestió d’un mediador o mediadora. Aquest procediment només es pot aplicar de manera externa a un procediment disciplinari.

Convocatòria extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada en torn lliure de Personal Tècnic de Gestió i d'Administració i Serveis Funcionari de la Universitat Politècnica de Catalunya

Podeu presentar una o vàries sol·licituds per participar en la convocatòria extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada, per a l'accés a diferents escales, en torn lliure de la Universitat Politècnica de Catalunya per concursos de mèrits (CM) o per concursos oposició (CO).

Erasmus+ Doctorat

Presenteu una sol·licitud d'ajut Erasmus+ per a estudiants de doctorat

Beca Erasmus+ Estudis

Presenteu una sol·licitud a la convocatòria d’ajuts de mobilitat Erasmus+ Estudis

ERASMUS+ BIP

Presenteu una sol·licitud d'ajut Erasmus+ per a estades curtes BIP d'estudiants UPC

Renúncia al Pla de pensions

Presenteu la renúncia a pertànyer al Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Encàrrecs de col·laboració

Sol·liciteu el pagament d'un complement retributiu a personal vinculat per la participació en activitats de docència, recerca i transferència de tecnologia dins dels convenis i projectes previstos a l’Article 83 de la LOU i l'Article 142 dels Estatuts de la UPC. El pot percebre el PDI i PTGAS en actiu que percep la seva nòmina de la UPC.

Exercici del dret d'oposició a la consulta de dades

Aquest dret us permet manifestar la vostra oposició a la consulta per part de la UPC de dades personals vostres a altres administracions. En cas d'exercir aquest dret haureu d'aportar la documentació acreditativa necessària.

Sol·licitud intensificació de la recerca

Intensificació en recerca del personal acadèmic responsable de grans projectes i activitats destacades de recerca i transferència a la Universitat Politècnica de Catalunya

Premi UPC de Valorització de la Recerca

Presenteu una sol·licitud per participar en alguna de les modalitats del Premi UPC de Valorització de la Recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Consentiment per formar part del Directori històric de la UPC

Presenteu el vostre consentiment per formar part del Directori històric de la UPC. Per tal de poder fer ús de les vostres dades personals, ens cal que, abans de la data de la vostra jubilació, ens autoritzeu a incloure-les al Directori històric de la UPC.

Beques Amazon-UPC

Presenta una sol·licitud a la convocatòria de beques Amazon Women in Innovation Bursary.

Beca Between

Presenteu una sol·licitud de la beca Between.

Sol·licitud de renúncia a la matrícula

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament, i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula. Si considereu que es tracta d'un cas justificat, podeu presentar la vostra sol·licitud de renúncia a la matrícula de grau o màster.

Préstec UPC Alumni

Presenteu una sol·licitud per participar en la convocatòria dels préstecs UPC Alumni 2024-2025