Comparteix:

Tauler d'anuncis electrònic de la UPC

El tauler d'anuncis electrònic d'aquesta seu és el mitjà electrònic en què es publiquen la informació d’interès general, les comunicacions i els actes de la Universitat.  L'eina que s'utilitza és l'e-Tauler del Consorci Administració Oberta de Catalunya, la qual garanteix que es compleixin tots els requisits de seguretat, integritat, autenticitat, disponibilitat, impossibilitat d'indexacions de les dades i generació d'evidències.

Al tauler electrònic hi trobareu les resolucions i acords sobre: 

  1. Notificacions i comunicacions els destinataris de les quals són desconeguts.
  2. Notificacions i comunicacions de les quals s’ignora el lloc on s’han de practicar.
  3. Actes relatius a procediments  de  caràcter  selectiu o de concurrència competitiva.
  4. Actes relatius a l’exercici de la potestat reglamentària.

Consulteu els anuncis

Tots els anuncisEl funcionament d'aquest tauler d'anuncis electrònic es regeix per la Instrucció 01/05/2024, d’1 de maig, sobre la posada en marxa del Tauler d'anuncis electrònic de la Universitat Politècnica de Catalunya, d'acord amb el que disposen:
  • L'article 27 del Reglament d'ús deis mitjans electrònics en l’àmbit de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 30 de gener de 2013.
  • L'article 7 de la Normativa de creació i de funcionament de la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovada per la Resolució del rector 2357/2010, de 18 d’octubre.