Comparteix:

Sistemes d'identificació i signatura electrònica que s'admeten per fer tràmits amb la Universitat Politècnica de Catalunya

Per fer tràmits telemàtics amb la Universitat cal identificar-se i signar. Actualment, la Universitat admet els sistemes d'identificació i signatura electrònica següents:

  • DNI electrònic (DNIe): les persones físiques poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica incorporats al document nacional d'identitat per relacionar-se amb la Universitat emprant mitjans elecrònics. Més informació

  • Certificat digital de treballador públic TCAT i TCATP que la UPC entrega al personal docent i investigador i al personal d’administració i serveis. Més informació

  • Certificat digital de persona física de la FNMT. Més informació

  • idCat: certificat digital emès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. Més informació

  • Altres certificats digitals emesos per autoritats de certificació. 

  • idCAT Mòbil: mecanisme del Consorci Administració Oberta de Catalunya que es basa en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil de l'usuari, que s'hi ha registrat prèviament. Més informacióTràmits disponibles amb l'idCAT Mòbil

  • Cl@ve: sistema d'identificació de persones que utilitza i ofereix l'Administració general de l'Estat. Més informació

  • Sistemes de claus concertades: mecanisme d’identificació electrònica no basat en l’ús de certificats electrònics i que empra com a factor d’autenticació el coneixement d’una clau acordada prèviament amb l’usuari (únicament per a membres de la comunitat universitària de la UPC).

Podeu trobar tota la informació detallada sobre els sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos en la realització de tràmits al següent document.


Sistemes de signatura en relació amb els diferents tràmits

La UPC publicarà a la Seu Electrònica la relació de sistemes de signatura admesos, per fer tràmits telemàticament amb la Universitat. Cada tràmit tindrà vinculats uns sistemes de signatura diferents, proporcionals al grau de seguretat que requereixi el tràmit en qüestió.