Comparteix:

Canal intern d'informació

Via única a través de la qual els membres de la comunitat universitària i terceres persones, segons el que correspongui, poden trobar diferents bústies, articulades com un sol punt de comunicació amb la Universitat i com a eina per informar d’actuacions que puguin contravenir l’ordenament jurídic i els principis reguladors sobre els quals actua la Universitat Politècnica de Catalunya.

Cadascuna de les bústies integrades al Canal Intern d'Informació (CII) es regeix per un procediment propi i és gestionada per la persona responsable de cada bústia. En cas que una comunicació arribi a una bústia que no sigui l’adient per a la matèria, el personal que rep aquesta comunicació n’ha de guardar la confidencialitat deguda i ha de remetre la comunicació, amb caràcter immediat, a la persona responsable de la gestió del CII i de la bústia antifrau amb totes les garanties.

Detall de les bústies que conformen el canal intern d'informació (CII)

 Bústia de la Sindicatura de Greuges

La síndica de greuges de la Universitat s'encarrega de vetllar pels drets i llibertats de l'estudiantat, del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis referides al funcionament de la Universitat en tots els seus àmbits. 
[+] Més informació

 Bústia antifrau

Bústia segura que permet a qualsevol persona fer comunicacions d'informació d'alertes, de forma anònima o amb garantia de confidencialitat, sobre accions o omissions contràries a l'ordenament jurídic, sempre que aquestes formin part de l'àmbit d'actuació de la normativa UPC i que s'hagin dut a terme en el marc d'actuacions de la UPC.

 Bústia de la comissió de convivència

La UPC es dota d’un sistema integral de protecció i garantia de la convivència que doni resposta als conflictes interns que puguin alterar-la i que impedeixin el desenvolupament normal de les funcions essencials de la docència, la recerca i la transferència del coneixement. [+] Més informació

 Bústia dels drets lingüístics

Tramesa de consultes, queixes i propostes sobre usos i drets lingüístics a la UPC. [+] Més informació

 

Qualsevol altra comunicació o sol·licitud que no correspongui a les bústies específiques del CII es pot presentar mitjançant el tràmit corresponent de la seu electrònica o mitjançant una  instància genèrica de registre