Comparteix:

Registre

El Registre és l’instrument de la Universitat per controlar el flux de comunicació entre aquesta administració, la ciutadania i altres organitzacions, i dona fe de si s’ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets de la ciutadania i també els de l’Administració.

Des de l’entrada en vigor del Reglament del Registre General de la UPC, aprovat per Acord CG/2019/07/33, d’11 de desembre de 2019, els escrits, les sol·licituds i la resta de comunicacions dirigides a la Universitat, s’han de presentar per mitjans telemàtics, en el registre electrònic, a través de la Seu Electrònica UPC, utilitzant el tràmit corresponent del catàleg o, en cas de no haver-hi un tràmit específic, mitjançant la instància genèrica.  

El reglament del Registre, en el seu article 5, determina els col·lectius obligats a relacionar-se amb la Universitat  per mitjans electrònics. Aquest mateix article, en el seu punt 3, estableix que la UPC, pot exceptuar l’obligació de relacionar-se amb ella per mitjans electrònics a determinades persones o col·lectius, dels obligats, quan concorrin determinades circumstàncies.

En el supòsit que la persona obligada no disposi dels instruments electrònics d'identificació o autenticació podrà ser representada per un funcionari habilitat.

Per a realitzar qualsevol consulta us podeu adreçar a:    

    Els dies festius de caràcter estatal i autonòmic romandrà tancada l'oficina i els punts. Així mateix, consulteu les festes locals on estan ubicats els punts. Vegeu el calendari de dies inhàbils.