Comparteix:

Recurs/Sol·licitud al Rector per temes recollits a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC

Si has fet una sol·licitud a la direcció del teu centre o a un altre òrgan unipersonal de la UPC sobre els temes recollits a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC, i aquesta ha estat denegada, pots interposar un recurs davant el rector de la UPC. També pots fer servir aquest tràmit si has de fer una sol·licitud que, segons la Normativa acadèmica, s'ha d'adreçar directament al rector o al vicerectorat que té delegada la competència.

 

Tipus de recurs Òrgan que resol Termini màxim de resolució Sentit del silenci Recurs
Recurs d'alçada Rector/a o Vicerector/a que té delegada la competència Tres mesos Desestimatori

Recurs extraordinari de revisió, en els casos que estableix l’article 125.1. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Recurs contenciós administratiu
Recurs potestatiu de reposició Rector/a o Vicerector/a que té delegada la competència Un mes --- Recurs contenciós administratiu
Recurs extraordinari de revisió Rector/a o Vicerector/a que té delegada la competència Tres mesos Desestimatori Recurs contenciós administratiu 

 

Què necessiteu fer?

Presentar un recurs o una sol·licitud davant el Rector
Tramita  

 


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.