Comparteix:

Acreditació lingüística del PDI i PTGAS de la UPC.

Formulari per adjuntar els certificats amb validesa oficial o reconeguda per la UPC a l’efecte d’acreditar nivells de coneixement de català i d’anglès del PDI i PTGAS de la UPC.

Quins certificats pots aportar?

Es recullen els certificats, títols i diplomes que la regulació vigent considera que tenen validesa al sistema universitari i de recerca i a l’Administració de Catalunya.

CATALÀ

Títols, diplomes i certificats de català amb validesa acreditativa (informació publicada al DOGC: C1, apartat 4; C2, apartat 5).

 

Títols, diplomes i certificats equivalents al nivell C1 de català (llista elaborada per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, a partir del DOGC publicat).

El nivell de suficiència (C1 MECR) és el nivell de català establert com a requisit per al PDI (Decret 128/2010) ) i per al PTGAS (Decret 161/2002) amb caràcter general. Les categories d’auxiliar de serveis i de tècnic TL N3 del PTGAS tenen el nivell intermedi (B2 MECR). El nivell superior (C2 MECR) també permet acreditar el nivell C1.

 

 

ANGLÈS

Certificats i títols dels nivells d’anglès amb validesa acreditativa  (llista elaborada pel Servei de Llengües i Terminologia a partir dels acords del CIC publicats al DOGC).


S'hi inclouen, entre d’altres, les certificacions pròpies de les escoles d'idiomes universitàries de les universitats catalanes expedides a partir de la superació de les proves corresponents que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).

Tramita  PDI            Tramita PTGAS             


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.