Comparteix:

Encàrrecs de col·laboració

Sol·liciteu el pagament d'un complement retributiu a personal vinculat per la participació en activitats de docència, recerca i transferència de tecnologia dins dels convenis i projectes previstos a l’Article 83 de la LOU i l'Article 142 dels Estatuts de la UPC. El pot percebre el PDI i PTGAS en actiu que percep la seva nòmina de la UPC.


Què necessiteu fer?

Sol·licitud
Tramita   


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.