Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa tràmit Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sou a: Inici / Fitxes tràmits / Fitxa tràmit Sol·licitud d'accés a la informació pública

Fitxa tràmit Sol·licitud d'accés a la informació pública

Nom del tràmit

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Descripció del tràmit

Qualsevol ciutadà major de 16 anys o qualsevol membre de la comunitat universitària, a títol individual i en el seu propi nom o en representació i nom de les persones jurídiques legalment constituïdes, pot sol·licitar el dret d'accés a la informació pública, mitjançant el tràmit “Sol·licitud d’accés a la informació pública de la Universitat Politècnica de Catalunya” que podreu trobar al Portal UPC Transparent o a la Seu electrònica de la UPC.

Terminis de la sol·licitud

En qualsevol moment.

Termini màxim de resolució del tràmit

El termini per a resoldre la petició és d’un mes des de la data d’entrada de la sol·licitud d’accés, ampliable per un termini màxim de 15 dies naturals addicionals, si ho justifica el volum o la complexitat de la informació.

Òrgan que resol

Secretària general de la UPCSentit del silenci

Si l’Administració no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que o bé concorri algun dels límits establerts a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, o bé una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada informació.

Recurs

Contra les resolucions de les sol·licituds d'accés a la informació pública, que esgoten la via administrativa, la persona interessada pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats d'aquest ordre jurisdiccional de Barcelona en el termini de dos mesos des de la seva notificació; sens perjudici de poder interposar, potestativament, en el termini d'un mes també des de la seva notificació, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada o bé reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

Normativa associada