Comparteix:

Convocatòria extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada en torn lliure de Personal Tècnic de Gestió i d'Administració i Serveis Funcionari de la Universitat Politècnica de Catalunya

Podeu presentar una o vàries sol·licituds per participar en la convocatòria extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada, per a l'accés a diferents escales, en torn lliure de la Universitat Politècnica de Catalunya per concursos de mèrits (CM) o per concursos oposició (CO).

 

Concursos de mèrits (CM)
19 processos selectius per a l'acces a cada una de les escales i dels Perfils/llocs que tot seguit es detallen: 

Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses i de persones exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de català i/o castellà i les que han de fer la prova de coneixements de català i/o castellà. 

Qualsevol perfil.

Tramita 
Sol·licitud Escala Tècnica de gestió (subgrup A1).

8 perfils/llocs.

Tramita      
Sol·licitud Escala de Gestió (subgrup A2).

2 perfils/llocs.

Tramita          
Sol·licitud Escala d’Ajudants d’arxius, biblioteques i museus (subgrup A2).

1 perfil/lloc.

Tramita       
Sol·licitud Escala Administrativa (subgrup C1). 

4 perfils/llocs.

Tramita         

Concursos oposició (CO)
5 processos selectius per a l'accés a cada una de les escales i dels Perfils/llocs que tot seguit es detallen:

Lliurament de la memòria del període de pràctiques. 

Qualsevol perfil. 

Tramita         
Al·legacions a la llista provisional de persones admeses i excloses i de persones exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de català i/o castellà i les que han de fer la prova de coneixements de català i/o castellà. 

Qualsevol perfil.

Tramita         
Sol·licitud Escala de Gestió (subgrup A1).

1 perfil/lloc.

Tramita        
Sol·licitud Escala de Gestió (subgrup A2).

2 perfils/ 3 llocs.

Tramita     
Sol·licitud  Escala d’Ajudants d’arxius, biblioteques i museus (subgrup A1)
Tramita     
Temari a escollir per la realització del projecte - Escala d’Ajudants d’arxius, biblioteques i museus (subgrup A1)
Tramita     
Entrega de projecte - Escala d’Ajudants d’arxius, biblioteques i museus (subgrup A1)
Tramita     
Sol·licitud Escala d’Ajudants d’arxius, biblioteques i museus (subgrup A2)
Tramita     

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.