Comparteix:

Sol·licitud d'accés a la informació pública de la Universitat Politècnica de Catalunya

Mitjançant aquest tràmit podeu exercir el dret d’accés a la informació pública.

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud Pot presentar una sol·licitud qualsevol persona, a partir dels setze anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, que vulgui sol·licitar i obtenir informació pública de la UPC, en els termes i les condicions regulats per la normativa que li és d'aplicació.
Tramita  
Presentar al·legacions Per part dels possibles tercers afectats identificats, els quals la UPC els hi hagi posat en coneixement una sol·licitud d'accés a la informació pública que pugui afectar els seus drets o interessos.
Tramita
Presentar una resposta a un requeriment Per part de la persona sol·licitant, quan se l'hagi requerit per esmenar la sol·licitud presentada; quan se li hagi comunicat el trasllat de la seva sol·licitud a terceres persones afectades i vulgui presentar oposició justificada a la revelació de la seva identitat; quan se la requereixi per aportar documentació i/o per donar resposta a qualsevol requeriment que s'efectuï en el marc de la sol·licitud presentada.
Tramita

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.